europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Dotacje unijne

Zaktualizowano dnia 15 10 2010

Firma EUROPART działa na rynku usług doradczych od 1999 r. Nasza oferta obejmuje wszystkie prace związane zarówno z pozyskaniem środków z UE jak również poprowadzeniem i rozliczeniem dotacji. Bogate doświadczenie w tym zakresie (ponad 250 złożonych wniosków) oraz wysoka skuteczność w walce o Unijne Dotacje, stawia Nas w ścisłej czołówce firm doradczych woj. Lubelskiego.

Doświadczenie i profesjonalizm naszych konsultantów umożliwia kompleksową obsługę każdej inwestycji. Współpraca ze sprawdzonymi partnerami gwarantuje dużą skuteczność pozyskania finansowania Państwa projektów.

Nasi eksperci  wskażą odpowiednią linię finansowania dla każdej planowanej inwestycji, m.in. w zakresie: wydatków przedsiębiorstw na środki trwałe (budowle, budynki, maszyny, technologie, urządzenia, rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem, wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji) oraz inwestycji ochrony środowiska, rozwoju turystyki i kultury, transportu, kształcenia, programów stypendialnych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa osób i mienia, działalności szkoleniowej, edukacji, internacjonalizacji przedsiębiorstw (targi, wystawy międzynarodowe), badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, itp.

Tegoroczne nabory wniosków o udzielenie wsparcia spotkały się  z niezwykle dużym zainteresowaniem. Tym samym mogą one być ostatnimi jakie zostaną ogłoszone. Warto więc szybko podjąć decyzję o chęci uzyskania dotacji – bo  może być za późno.

Pomoc z programów unijnych na lata 2007 - 2013  może wynieść od 10 tys. do 2 mln  zł. Otrzymane (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 70% kosztów poniesionych na utworzenie lub modernizację firmy. Pozostałą część kosztów  wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków.

Największym zainteresowaniem cieszą się działania:
- „Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw” w ramach RPO WL
- „Dotacje w dziedzinie turystyki” w ramach RPO WL
- „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”- nabór trwa !!!
- „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór w najbliższym czasie

Wsparcie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  2007-2013 pozwoli na dokapitalizowanie firm, w tym na budowę obiektów, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji.

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" z PROW 2007 - 2013, jest niezwykle szeroki. Sfinansować można wszelkiego rodzaju wydatki obejmujące m.in. budowę i modernizację budynków na cele prowadzonej działalności (usługowej lub produkcyjnej),  zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, a nawet samochodów firmowych. Pieniądze z "Różnicowania…” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, czy też wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

W najbliższym czasie uruchomione zostaną również inne programy dla rolnictwa, w szczególności ”Modernizacja gospodarstw rolnych”, dzięki któremu można uzyskać pomoc na doposażenie gospodarstw w nowe lub używane maszyny i urządzenia rolnicze. Tu maksymalna kwota dotacji to 300 tys. zł.

Metoda realizacji zlecenia

Obsługa zlecenia przez Euro-Part obejmuje:

Etap 1. Ocena wstępna - bezpłatne konsultacje

 1. Stałe monitorowanie dostępności funduszy unijnych,
 2. Przekazanie informacji o dostępności wybranych funduszach unijnych,
 3. Zgłoszenie inwestycji – dokładne wypełnienie formularza,
 4. Uzupełnienie droga elektroniczna danych przekazanych w zgłoszeniu
 5. dodatkowe informacje związane ze specyfika branży lub regionu,
 6. Wstępna ekspertyza możliwości i wielkości pozyskania środków unijnych,
 7. Wybór i wskazanie programu z pełna informacja o nim.

Etap 2. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – montaż  finansowy

 1. Ustalenie warunków współpracy stron,
 2. Zawarciu umowy o usługi doradcze
 3. Przydział eksperta do obsługi projektu,
 4. Doradztwo w zakresie procedur dotyczących przygotowania i złożenia wniosku,
 5. Przedstawienie przez Beneficjanta kompletu dokumentów (rodzaj dokumentów ponad dokumenty standardowe wyznacza Ekspert Prowadzący),
 6. Analiza kosztów planowanej inwestycji,
 7. Opracowanie właściwego modelu finansowania,
 8. Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycją,
 9. Określenie wydatków kwalifikujących sie do objęcia finansowaniem,
 10. Przygotowanie montażu finansowego w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji,
 11. Przygotowaniu wniosku o przyznanie dotacji ze środków funduszy europejskich wg  obowiązującego wzoru określonego w przepisach,
 12. Opracowanie stadium wykonalności lub biznes planu inwestycji (dokumenty będą sporządzone zgodnie z wymaganiami PARP i MG lub Urzędu Marszałkowskiego),
 13. Opracowanie wniosku kredytowego na pokrycie wkładu własnego –Promesa,
 14. Uzyskanie Promesy Kredytowej - pomoc,
 15. Złożenie wniosku w Instytucji Finansującej.

Etap 3. Realizacja inwestycji - rozliczenie finansowe

 • Monitorowanie całego procesu po złożeniu wniosku oraz pozyskanie dofinansowania,
 • Otrzymanie decyzji o finansowaniu inwestycji Beneficjenta,
 • Analizy planowanej inwestycji w odniesieniu do prawa zamówień publicznych,
 • Koordynacja realizowanych działań i współpraca z partnerami,
 • Monitoring harmonogramu działań,
 • Kontrola dokumentacji finansowej,
 • Postępowanie przed administracja publiczna w Polsce i instytucjami europejskimi,
 • Opracowanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • Nadzór i/lub przygotowanie promocji projektu dotowanego,
 • Zamkniecie rzeczowe inwestycji.